Anasayfa Haber Ey Ahmet Hakan

Ey Ahmet Hakan

Paylaş

 

Özgürlükçü Sol /Özgür Efe’nin Haber analizi..

Yazık çok yazık kandırılmana çok üzüldüm.

Hele ‘’Türkiye Türklerindir’’ logolu bir gazetede  yazarken ,Türkiye’nin sadece Türklere ait olmadığını söyleyenler tarafından kandırılmana çok üzüldüm.

Bu ‘’Selo’’ müthiş yalan söylüyor HDP parti programında ne diyor  Selo ne diyor.

buyurun  buradan okuyun

 

2

‘’PARTİNİN HEDEFLERİ ‘’ (HDP parti proğramı)

 

”demokratik ve özerk yerel yönetimlerin hem Kürt halkının taleplerinin yerine getirilmesinde hem de Türkiye’nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacağını savunur.”

‘’Tüm halklarımızın yaşadığı toprakların tarihsel ve toplumsal dokusunun inkârına dayalı, tekçi ve asimilasyoncu ulusal egemenlik anlayışına karşı, Türkiye’de yaşayan tüm halkların kültürlerinin ve kimliklerinin tanınmasını demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak gören Partimiz, halkların, başta anadilinde eğitim hakkı olmak üzere eğitim ve kültür politikalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılımının hayata geçirilmesi amacındadır.

Partimiz, mevcut merkeziyetçi, otoriter, anti-demokratik siyasal sisteme/düzene itirazı olanların gücünü açığa çıkarmayı ve bu gücü örgütleyerek, demokratik ve özgürlükçü bir siyasal düzen yaratmayı amaçlar. Bürokratik merkeziyetçi ve hantal yapıyı köklü biçimde değiştirmeyi, halkın yerelde karar alma ve uygulama süreçlerine en geniş katılımını sağlamayı amaçlar ve tüm farklılıkların kendini özgürce ifade edebileceği siyasi ve idari modellerin gerçekleşmesini hedefler. ‘’

 

Dil sürtüşmesinde Hakan Ahmet ile Ahmet Hakan arasında  ne kadar fark varsa  DTK  nin kararlarıyla HDP nin programı arasın dada  o kadar fark var.

Oy verirken  parti programına  seçmen olarak bakmamış olabilirsin ,ancak sen  sadece seçmen değil aynı zamanda kamusal bir iş yapıyorsun   çarpıtmayacak, kandırmayacak,  kendini kandırılmış gibi sunmayacan. Doğruyu söyleyecen   Diyeceksinki biz AKP nin kaybetmesini istiyorduk o nedenle HDP ye oy verdik  HDP barajı aşarsa AKP şaşar dedik diyeçeksin .Öylede oldu zaten

Sonra diyeceksinki   1 Kasım oldu  kötü oldu, AKP ezdi, AKP ye gücümüz yetmiyor vurun abalıya deyip HDP ye   yöneldik diyeceksin böylesi daha dürüst olur.

Damarlarınızdaki asil kan  vicdansızlığınız size böyle  sesleniyor. Fazlada söze gerek yok

Havuz  siz dahil olunca  ,biraz daha bulanır o kadar.

HDP ‘nin Parti programında ilgili bölüm bir kez daha okuyun ki  kandırılmayın beyler….

*Yerinde ve yerelde yönetim, demokratik özerklik (HDP Parti programından ilgil bölüm)

Partimiz için yerel yönetimler, gündelik yaşamı ilgilendiren kararların doğrudan demokrasi ile alınacağı ve uygulanacağı özyönetimlerdir. Yerel demokrasi anlayışımız, temsili demokrasiyi aşan doğrudan demokrasiye dayanır. Siyasetin demokratikleştirilmesi ve topluma ait kılınması, halkların kendi kendini yönetmesiyle, güçlü, demokratik ve özerk yerel ve bölgesel yönetimlerle mümkündür.

Partimizin demokratik ve özerk yerel yönetim anlayışının temel yaklaşımları;
– Yerinde ve yerelde yönetim modelini geliştirerek yerel demokrasiyi güçlendirmek ve özerk meclislere dayalı idari yapının benimsenmesi için mücadele etmek;
– Doğrudan demokrasi ilkelerine uygun olarak, katılımcı yerel yönetim modelini yerleştirmek;
– Bütçesini halkın belirlediği, rantı ve hırsızlığı, taşeronlaştırmayı önleyen yerel yönetim anlayışını geliştirmek;
– Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojik toplum yaklaşımını hakim kılmak;
– Halkı mağdur eden ranta dayalı kentsel dönüşüm politikalarını durdurarak, sosyal projelerle desteklenmiş yerinde dönüşüm modelleriyle insanca yaşanabilir kentleri geliştirmek;
– Çocukların, emeklilerin ve yaşlıların kent yaşamına daha rahat katılabilecekleri önlemleri üretmek;
– Engellilerin kent yaşamına katılmasının önündeki zorlukları ortadan kaldırmak;
– Kamusal alanda anadilinin kullanımını, çok dilli belediyeciliği yaygınlaştırmak;
– Neo liberal yerel ekonomi politikaları yerine halktan ve emekten yana sosyal politikaları hayata geçirmektir.

‘Kent hakkı’, her tür kamusal hizmeti edinme; insanca yaşama; kültürel, ekonomik, sosyal, siyasal haklardan eşit olarak yararlanma; kendini ve kentini yönetme, söz ve karar sahibi olma hakkıdır. Partimiz, ‘kent hakkı’ kavramını geliştirerek, kırsal alanları da kapsayacak şekilde ‘yerellik hakkı’nı savunur. Bu aynı zamanda, toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere yerel alanları biçimlendirme ve dönüştürme hakkıdır.

Partimiz, ‘yerellik hakkı’nı garantiye almak için;
– Merkezle yerel arasındaki ilişkiyi, yerinde yönetimin güçlendirilmesi yönünde düzenlemek;
– Yerel yönetimleri toplumsal ihtiyaçlar temelinde geliştirmek;
– Yerel kaynakların adil ve etkin kullanımını sağlamak;
– Yerelde ortak kamusal alanların çoğaltılmasını sağlayarak, toplumsal dayanışmayı desteklemek;
– Yerellerdeki dil, kültür, inanç ve ihtiyaç farklılıklarını gözeten çoğulcu yaklaşımlar geliştirmek ve farklı toplumsal grupların birbirleriyle ilişkilenmesini ve müzakeresini desteklemek;
– Yerel hafızayı canlı tutmak;
– Doğayı, suyu, ormanı, dereleri, meraları, sahilleri, tarım alanlarını, su ekosistemini korumak ve bunların sermaye birikim sürecinde kar ve rant alanı olarak kullanımını önlemek yönünde mücadele eder.

Partimiz için sağlık, eğitim, çevre, kültür, ulaştırma, bayındırlık, tarım, trafik ve güvenlik hizmetleri hakkındaki kararların alınmasında ve yürütülmesinde asli yetkili yerel yönetimlerdir. Merkezi vesayeti ortadan kaldırmak ve yetkinin yerele azami ölçüde devri için valilerin seçilmesini; yerellerin kendilerini, topraklarını, bölgelerini ve kaynaklarını etkileyen gelişmeler üzerinde söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak demokratik bir hedeftir.

Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde, sosyal, siyasal, kültürel, ekolojik, ekonomik ve coğrafi nitelikler göz önüne alınarak, bölgelerin ve bölge meclislerinin oluşturulması bugünün ihtiyacıdır. Bölge meclisleri Türkiye’nin geneli için bir demokratik ve yerinden yönetim mekanizmasıdır. Bölge meclisleri, aynı zamanda günümüz dünyasında, yerinden ve demokratik yönetim ölçeğinin kültürel, ekolojik, ekonomik ve toplumsal yapılara uygun bir düzenleme çalışması ve yerleşim kademelenmesindeki ölçeğin yarattığı bir ihtiyaçtır.

Bölgelerin bu kapsamda yerel ve demokratik yapılara sahip olması, eşitliğin, barışın ve özgürlüğün ülke düzeyinde güç kazanmasına, halklar arasındaki güvenin ve dayanışmanın artmasına da hizmet eder.

Partimiz, yerel halkın söz, yetki ve karar mekanizmalarında olduğu ve denetlediği kamu hizmeti anlayışını savunur. Kamusal hakların toplumsal haklar olduğu gerçeğinden hareketle, yerel yönetimleri ticari hizmet üreten birimler olarak görmez. Yerel yönetimleri, üretirken de tüketirken de ortaklaşmayı amaçlayan bir anlayışla yeniden var etmeyi hedefler.

Kadınların eşit katılımını güvence altına alan, kadınların özgün ihtiyaçlarına uygun, tüm yerel kamu hizmetlerinin kadınların ihtiyaçlarını önceleyerek planlanması ve kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesiyle hayat bulan yeni bir demokratik yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek mümkündür.

Demokratik yerel yönetimlerde kadınlar, yereldeki kadınların katılımıyla oluşan kadın meclisleri aracılığıyla, yerel yönetimlere doğrudan katılır. Bu modelde kadın meclislerinin, kentsel hizmetlerin önceliklerinin cinsiyet eşitlikçi temelde örgütlenmesi, kadınlara ilişkin taleplerin karşılanması yönünde alacağı kararlar, belediye, il genel meclisi gibi tüm yerel yönetim organları tarafından uygulanır. Kadın Meclisleri, kararların uygulanma süreçlerini denetler.

Partimiz, yerinde ve yerelde yönetimi kapsayan, demokratik ve özerk yerel yönetimlerin hem Kürt halkının taleplerinin yerine getirilmesinde hem de Türkiye’nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacağını savunur.

Kürt sorununda barış, eşitlik ve demokratik çözüm için mücadele

(HDP parti proğramı  HDP resmi İnternet sitesinden alınmıştır.)

 

1.jpg görüntüleniyor

1 (1)

Anladınmı ,kandırıldınmı ???? sanmıyorum  bi daha oku

 

 

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here