Anasayfa Emek LGBTİ hakları sendikal haktır!

LGBTİ hakları sendikal haktır!

Paylaş

 

Sendika demek; ezilen, ayrımcılığa uğrayan, hakları yönetenler tarafından gasp edilen emekçilerin güçlerini bir araya getirerek haklarını müdafaa eden örgüt demektir.

Sendikacılığın gelişmiş olduğu toplumlarda sendikalar, zaman içerisinde sosyal sorumluluklarının farkına vardılar. Sadece belirli bir iş yerinde veya işkolunda organize olmanın ötesinde, toplumda sorumluluğu olan birer güç haline geldiler.

Dünyanın birçok ülkesinde sendikalar, toplumun cinsellik konusunda aydınlatılması ve kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılması için önderlik yaptılar. Ülkemizde ise bırakın toplumun cinselik konusunda bilinçlenmesini, eşcinsel, biseksüel ya da trans oldukları için işinden atılan ve bu durumla karşılaştıklarında sendikalara başvuramayan oldukça fazla insan var.

Giderek artan sayıda sendika, işyerinde homofobik ve transfobik zorbalık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, herkesi kapsayacak şekilde eşit iş alanları yaratmak için önlemler geliştirmektedir. LGBT eşitliğini ilerleten sendikaların olduğu ülkelerde sıklıkla işyerlerinde ve toplum genelinde LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığı yasaklayan güçlü mevzuatlar vardır.

Ülkemizde ise bu konudaki sıkıntılar devam etmektedir. Çalışma yaşamını düzenleyen temel kanunlar cinsel yönelim ayrımcılığına dair bir şey söylemiyor. Sosyal Sigortalar Yasası, yeni Sosyal Güvenlik Yasası, Sendikalar Yasası ve 4857 sayılı İş Yasası LGBTİ var oluşuna veya sorunlarına yönelik hiçbir düzenleme içermemektedir.

Kamu görevlileri ile ilgili olarak da doğrudan cinsel yönelim ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. Ancak gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin hükümleri gerekse de bu kanuna dayanarak çıkarılan kamu kurumları disiplin yönetmeliklerinde “memurluk ile bağdaşmayacak ahlaka aykırı tutumlar” ile ilgili maddeler LGBTİ bireylerine yönelik olarak kullanılmaktadır.

657 Sayılı Kanunun ilgili 125. Maddesinde disiplin cezası verilecek eylem ve davranışlar arasında; uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılan “Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak”, kınama cezası gerektiren fiil ve haller arasında sayılan “görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak”, devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren “memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiilleri LGBTİ bireylerinin aleyhine olacak şekilde uygulanmaktadır.

Bu kanuna göre çıkarılan disiplin yönetmeliklerinde de aynı yaklaşım görülmektedir. Örneğin, Milli Eğitim mevzuatında, öğretmenlerin disiplin ve yükselmelerine ilişkin “İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun”un 27. Maddesinde, meslekten çıkarma yaptırımı uygulanan fiiller arasında yer alan “gerek talebeye karşı gerek hariçte muallimlik sıfatıyla telif edilmeyen iffetsizliği sabit olma” fiili, sadece eşcinsel olmalarının öğrenilmesi üzerine birçok öğretmen hakkında uygulanmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişlerdir. Meslekten ihraç olan bu öğretmenlerden açtığı davayı kazanan yoktur. Oysa bu düzenleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesinde düzenlenen özel yaşam hakkına doğrudan müdahale sayılır.

Sendikada LGBTİ Komisyonu’nun Kurulması Neden Gerekli?

Günümüze gelinceye kadar eğitim alanında yaşanan gelişmelerin daha fazla cinsiyet eşitliğine yol açmadığı görülmektedir. Siyasi iktidarın erkek egemen bakış açısı sonucunda eril, heteroseksist ve saldırgan bir ortam yaratılmaktadır. Bu süreçte  sendikamıza büyük görevler düşmektedir. Sendikamız eğitimcilerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel haklarını savunmakla birlikte aynı zamanda demokratik, bilimsel, anadilinde, cinsiyet eşitlikçi eğitim sisteminin mücadelesini vermektedir.

Eğitim-Sen İzmir 4 No’lu Şube olarak sendikamız bünyesinde kurulan LGBTİ komisyonunun yürüteceği çalışmalar ile hem eğitim emekçilerimizin hem de çocuklarımız ve velilerimizin, toplumun her alanında varlığını gösteren heteroseksist uygulamalara karşı mücadele bilincini kazanmasını ve daha eşit bir toplum yaratılması için birlik olmasını hedeflemekteyiz. Üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle cinsiyetçiliğe karşı sürdürdüğümüz mücadele bundan sonra da artarak devam edecektir.Eğitim-Sen,lgbti komisyonu raporu

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here